Dla dzieci i młodzieży | Psycholog

Test inteligencji - Stanford - Binet 5

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze u dzieci i młodzieży. 

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Badanie pozwala zdiagnozować zaburzenia rozwojowe lub wybitne zdolności u dziecka

Diagnozuje zaburzenia rozwojowe lub wybitne zdolności u dziecka, poznać mocne i słabe strony, aby pozwolić nauczycielom i terapeutom na zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjno – terapeutyczną.

Na czym polega?

Przeprowadzenie testów SB-5 obejmuje kilka kroków, które mają na celu uzyskanie dokładnej oceny inteligencji i umiejętności poznawczych dziecka. Proces zwykle rozpoczyna się od konsultacji z psychologiem, aby omówić cel badania, przeprowadzić wywiad z rodzicem i uzyskać ogólny obraz zachowania i funkcjonowania dziecka.

Następnie odbywają się indywidualne sesje z dzieckiem. W trakcie sesji dziecko wykonuje różnorodne zadania i odpowiada na pytania obejmujące różne obszary umiejętności, takie jak zdolności werbalne, matematyczne, przestrzenne, logiczne i inne. Poziom trudności dostosowuje się do umiejętności dziecka. Jeśli dziecko odpowiada poprawnie, zadania stają się trudniejsze, a jeśli nie, stają się łatwiejsze.

Cennik usług

Test inteligencji Stanford-Binet 5
1000zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Jak przygotować się do wizyty?

 • dziecko powinno być wypoczęte i po posiłku
 • wyjaśnij dziecku, że nie ma presji i że nie ma poprawnych, ani błędnych odpowiedzi. Celem badania jest zrozumienie umiejętności dziecka, a nie zdawanie egzaminu.

Nasi specjaliści

Dlaczego warto?

 • poznasz mocne i słabe strony dziecka
 • uzyskasz niezbędne informacje pomocne przy diagnozie zaburzeń rozwojowych dziecka i innych problemów
 • poznasz wybitne zdolności dziecka
 • ocenisz dokładnie umiejętności intelektualne
 • opracujesz spersonalizowany plan edukacyjny lub terapeutyczny

Najczęstsze pytania

Ile czasu trwa przeprowadzenie testu Binnet Stanford 5?
Czas trwania przeprowadzenia testu Binet Stanford 5 u dzieci może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wiek dziecka, poziom umiejętności, tempo wykonywania zadań oraz przerwy, które mogą być potrzebne. Ogólnie rzecz biorąc, cały proces testowania SB-5 może zajmować od 30min do 90min lub kilka sesji, jeśli osoba testowana nie jest w stanie wykonać badania w czasie jednego spotkania. Jednakże dokładny czas może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, aby zapewnić jak najdokładniejszą i najmniej stresującą ocenę jego umiejętności poznawczych.Czy test Binnet Stanford 5 jest odpowiedni dla dzieci w różnym wieku?

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim