Dla dzieci i młodzieży | Psycholog

Diagnoza ADHD - Conners 3

Profesjonalny i dokładny proces diagnozy ADHD u dziecka jest priorytetem, ponieważ umożliwia on określenie odpowiedniej formy wsparcia, dostosowanej do potrzeb i możliwości dziecka i rodziny, a przez to poprawę komfortu życia i rozwoju młodego człowieka oraz jego bliskich.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Diagnoza ADHD to lepsze zrozumienie dziecka i wspieranie jego potencjału

Na czym polega?

Proces diagnostyczny testami CONNERS 3 rozpoczyna się wstępnym wywiadem z rodzicami/opiekunami dziecka oraz rozpoznaniem zasobów oraz obszarów do rozwoju w różnych płaszczyznach funkcjonowania dziecka, z uwzględnieniem ciąży i porodu oraz sytuacji rodzinnej. Następnie odbywają się spotkania z dzieckiem/nastolatkiem, celem przeprowadzenia badania i obserwacji psychologicznej.

Spotkań z dzieckiem może być kilka, w zależności od tempa nawiązywania relacji terapeutycznej i stosowanych narzędzi diagnostycznych. W międzyczasie przekazujemy trzy arkusze Conners-3 do samodzielnego wypełnienia przez: 1) dziecko/nastolatka, 2)  rodziców oraz 3) nauczycieli. Prosimy także o przygotowanie wszelkiej dokumentacji mogącej mieć związek z objawami ADHD (dokumentacja z poradni psychologiczno – pedagogicznej, dokumentacja medyczna, przykładowe wytwory artystyczne/szkolne dziecka). Zwieńczeniem diagnozy  jest wyjaśnienie otrzymanych wyników, przedstawienie możliwości terapeutycznych dla dzieci i/lub rodziny, a także oddanie zaświadczenia o przebytym procesie diagnostycznym. Otrzymanie wyniku testu nie jest jednoznaczne z diagnozą ADHD. Z dokumentem należy udać się do psychiatry, który ostatecznie zdiagnozuje ADHD u klienta/klientki.

Cennik usług

Diagnoza ADHD Conners 3
1000zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Jak przygotować się do wizyty?

 • przynieś książeczkę zdrowia dziecka, będziemy pytać o przebieg ciąży i porodu, rozwój mowy, motoryki dużej/małej (chodzenie, pisanie), umiejętności szkolne
 • zabierz dotychczasową dokumentację medyczną, która może mieć związek z obszarem ADHD.

Nasi specjaliści

Dlaczego warto?

 • otrzymasz dokumenty niezbędne przy diagnozie ADHD u psychiatry
 • lepiej zrozumiesz specyficzne trudności, z którymi dziecko się boryka
 • zapewnisz odpowiednie wsparcie dziecku (terapia, edukacja, strategia) w celu lepszego radzenia sobie w życiu
 • dziecko doświadczy poprawy w swoim funkcjonowaniu, zachowaniu i relacjach. To przyczynia się do wzrostu pewności siebie i pozytywnej samooceny dziecka, co jest kluczowe dla jego ogólnego rozwoju i dobrostanu emocjonalnego.

Najczęstsze pytania

Czym jest ADHD i jakie są jego objawy u dzieci?
ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to neurologiczne zaburzenie rozwojowe, które wpływa na uwagę, impulsywność i kontrolę nad zachowaniem u dzieci. Dziecko może mieć trudność w utrzymaniu uwagi podczas zadań, niezdolność do słuchania lub wykonania zadań z instrukcjami, niepokój i niemożność pozostawania w miejscu. Trudno mu zachować spokój, jest nadmiernie aktywne, łatwo się rozprasza, nie potrafi utrzymać porządku. Objawy mogą zakłócać codzienne funkcjonowanie, zarówno w szkole, jak i w relacjach społecznych.
Jak rozpoznać ADHD u mojego dziecka?
Warto zwrócić się do specjalisty, jeśli obserwujesz pewne wyraźne i trwające przynajmniej przez kilka miesięcy zachowania, które mogą sugerować obecność tego zaburzenia. Dziecko ma trudności z utrzymaniem uwagi i koncentracją podczas zadań szkolnych, zabaw czy innych czynności wymagających skupienia, przejawia nadmierną ruchliwość, przerywa rozmowy innych, nie czeka na swoją kolej, często gubi rzeczy lub o czymś zapomina. Działa nieodpowiednio lub zbyt spontanicznie, bez zastanowienia, ma problem z planowaniem i organizowaniem zadań szkolnych, domowych lub innych obowiązków, nie potrafi uporządkować swojego otoczenia, wybuchać złością lub frustracją w sposób nieproporcjonalny do sytuacji.
Jakie kroki powinnam/powinienem podjąć jeśli podejrzewam, że moje dziecko ma ADHD?
Rozpocznij od wizyty u pediatry lub lekarza rodzinnego. Opowiedz o obserwowanych zachowaniach i obawach dotyczących ADHD. Lekarz może przeprowadzić wstępną ocenę i ewentualnie skierować was do specjalisty, takiego jak psycholog, psychiatra dziecięcy lub neurolog, którzy są wykwalifikowani do diagnozowania ADHD. Możesz też bezpośrednio udać się do tych specjalistów prywatnie. Jeśli twoje dziecko jest w wieku szkolnym, omów swoje obawy z nauczycielami i szkolnym doradcą. Ich obserwacje mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat zachowania dziecka w środowisku szkolnym.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim