Dla dzieci i młodzieży | Psycholog

Onanizm dziecięcy

Terapia w onanizmie dziecięcym to rodzaj wsparcia psychologicznego, które pomaga rodzicom zrozumieć i skutecznie reagować na naturalne zachowania dotyczące dotykania i eksploracji swojego ciała u dzieci. Celem terapii jest dostarczenie rodzicom narzędzi i wskazówek, jak rozmawiać z dzieckiem, jak pomóc dziecku zrozumieć, że pewne zachowania są prywatne, a inne mogą być niewłaściwe w publicznych miejscach, oraz wprowadzenie zdrowych nawyków związanych z higieną i prywatnością.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Terapia ma na celu wspieranie zdrowego rozwoju dziecka i stworzenie otwartej i komfortowej przestrzeni do rozmowy na ten temat w rodzinie

Na czym polega?

Terapia skupia się na wspieraniu rodziców w zrozumieniu i odpowiednim reagowaniu na naturalne zachowania eksploracyjne dziecka dotyczące ciała. Terapeuta dostarczy rodzicom informacji o normalnym rozwoju seksualnym u dzieci i wyjaśni, dlaczego takie zachowania są częścią procesu dojrzewania.

Pomoże rodzicom w otwartej komunikacji z dzieckiem na temat zachowań i granic prywatności, tworząc bezpieczną przestrzeń do zadawania pytań i dzielenia się obawami. Pomoże rodzicom w ustaleniu granic prywatności i odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, tak aby dziecko zrozumiało, kiedy takie zachowania są odpowiednie, a kiedy nie. Przedstawi strategie, jak skutecznie reagować na takie zachowania. Terapia oparta jest na indywidualnych potrzebach rodziny i może obejmować zarówno sesje z rodzicami, jak i z dzieckiem. 

Cennik usług

Pierwsza wizyta
220 zł
Kolejne wizyty
200 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Jak przygotować się do wizyty?

 • przemyśl swoje obawy, pytania i myśli związane z onanizmem dziecka, zastanów się, co chciałbyś/chciałabyś omówić podczas wizyty
 • jeśli terapia obejmuje również dziecko, przygotuj je, mówiąc, że idziecie do osoby, która pomoże w rozmowie na ważne tematy
 • przyjdź na wizytę na czas i zadbaj o to, abyś miał/miała wystarczająco czasu na rozmowę

Nasi specjaliści

Dlaczego warto?

 • zrozumiesz, że onanizm to naturalna eksploracja ciała, co pozwala uniknąć nadmiernych obaw i reakcji
 • ustalisz zdrowe granice i normy zachowań seksualnych
 • otrzymasz rzetelną edukację na temat rozwoju seksualnego dziecka
 • swobodnie porozmawiasz i wyjaśnisz wszystkie nurtujące cię kwestie dotyczące onanizmu dziecięcego

Metody pracy

Psychoedukacja

Umacniająca terapia z pacjentem

Czytaj więcej

Psychoedukacja jest umacniającym (empowering) treningiem pacjenta, którego celem jest promowanie świadomości i postawy proaktywnej, dostarczanie narzędzi do obchodzenia się, radzenia sobie i życia z przewlekłą chorobą (tj. zwiększania współpracy w leczeniu, rozpoznawania wczesnych oznak nawrotów, kształtowania stylu życia, radzenia sobie z kryzysami, poprawie komunikacji) i zmiana zachowań oraz nastawień związanych z chorobą. Psychoedukacja zamienia winę na odpowiedzialność, bezradność na proaktywną troskę, a zaprzeczanie na świadomość. Psychoedukacja to nie tylko metoda/technika, lecz i postawa psychologa nastawiona na wzmocnienie pacjenta i uczynienie go współodpowiedzialnym za własne leczenie. Głównym celem jest stworzenie ambitniejszego programu leczenia uwzględniającego: zwiększoną świadomość choroby i wpływu na jej przebieg oraz pomoc pacjentowi w adaptacji do niej. 

Celem oddziaływań psychoedukacyjnych jest edukacja uczestników w zakresie znaczących wyzwań w codziennym życiu, pomaganie pacjentom w rozwinięciu wsparcia społecznego i zasobów, które pozwolą na poradzenie sobie z tymi wyzwaniami, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z tymi wyzwaniami, rozwijanie wsparcia emocjonalnego, redukowanie stygmatyzacji, zmiana nastawień i przekonań uczestników, identyfikacja i eksploracja uczuć związanych z problemem, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności interwencji kryzysowej. Psychoedukacja stanowi podstawową interwencję terapeutyczną w nowoczesnym leczeniu wszystkich zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych najcięższych, przebiegających przewlekle, często nawracających (np. depresja, schizofrenia, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zaburzenia lękowe, a ostatnio także – anoreksja i inne zaburzenia odżywiania).

Stosowana analiza zachowania

Zwana jest również terapią behawioralną jest metodą pracy i dziedziną naukową

Czytaj więcej

Stosowana analiza zachowania zwana jest również terapią behawioralną jest metodą pracy i dziedziną naukową, której przedmiotem zainteresowania jest zachowanie i wpływające na nie zmienne środowiskowe. Stosowana analiza zachowania jest jej wyspecjalizowanym działem, który zajmuje się praktycznym wykorzystaniem praw rządzących zachowaniem człowieka. Jej głównym celem jest modyfikowanie zachowań istotnych dla funkcjonowania społecznego. Wykorzystuje ona przy tym wiedzę o podstawowych procesach uczenia się człowieka. Terapia sprawdza się nie tylko w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Z powodzeniem stosuje się ją w różnego rodzaju zaburzeniach rozwojowych, emocjonalnych i społecznych, w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w pracy z dziećmi w szeroko pojętej normie intelektualnej i rozwojowej. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że terapia behawioralna buduje system pożądanych umiejętności poprzez wzmocnienia, z kolei zachowania niepożądane są stopniowo wygaszane. =

Najistotniejsze jest przy tym wykształcenie jak najszerszego repertuaru nowych umiejętności. Warto przy okazji od razu rozwiać ewentualne wątpliwości — dziecko w żaden sposób nie jest karane przez terapeutę za przejawy zachowań niepożądanych! Terapia behawioralna w rękach terapeuty jest zawsze modyfikowana pod kątem uczestnika. Jest to konieczny warunek jej powodzenia. Program terapeutyczny powinien zakładać cele zindywidualizowane i najistotniejsze dla danej osoby. Musi uwzględniać posiadane przez nią umiejętności, określać te, które należy wzmacniać i te, które należy wyciszyć. Bardzo istotne jest przy tym uwzględnienie takich obszarów, jak koncentracja uwagi, naśladownictwo, komunikowanie się, umiejętność zabawy oraz szeroko rozumianych umiejętności społecznych. Konieczne jest również opracowanie odpowiedniego systemu motywacji.

Terapia poznawczo-behawioralna

Celem terapii jest analiza zachowań, mysli i emocji i nakierowanie ich na poprawę

Czytaj więcej

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA to metoda pracy nad problemami polegająca na rozmowie, edukacji i wykonywaniu różnego rodzaju ćwiczeń. Założeniem psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest to, że u źródła trudności wielu pacjentów leżą ich własne przekonania i sposoby zachowywania się, które się wzajemnie podtrzymują i utrudniają poprawę. Nieadekwatne myśli w trudnych sytuacjach wywołują przykre emocje, które mobilizują do nieskutecznego działania, co z kolei wzmacnia poczucie bezradności. Celem terapii jest analiza tych myśli, emocji i zachowań, by następnie zastosować odpowiednie techniki pracy prowadzące do przerwania tego błędnego koła.

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na współpracy pomiędzy terapeutą a pacjentem. To znaczy, że terapeuta nie tylko słucha, co pacjent ma do powiedzenia, ale aktywnie i często dyrektywnie angażuje się w proces terapii. Terapeuta ukierunkowywuje i pomaga uporządkować to, o czym mówi pacjent. Terapia poznawczo-behawioralna jest zorientowana na cel i rozwiązywanie problemów. Sesje terapeutyczne polegają głównie na rozmowie, ale ważne jest też wykonywanie przez pacjenta wcześniej ustalonych ćwiczeń pomiędzy sesjami. Terapeuta nie narzuca swoich interpretacji trudności pacjenta, tylko dzieli się swoimi obserwacjami i sprawdza czy zgadzają się z tym, co pacjent odczuwa i myśli. Terapia poznawczo-behawioralna jest dość mocno ustrukturalizowana i ograniczona w czasie. Dzięki temu zazwyczaj trwa krócej niż terapia w innych nurtach. Inne podejścia terapeutyczne mogą kłaść większy nacisk np. na relację między pacjentem a terapeutą, system rodzinny w którym funkcjonuje albo ważne doświadczenia z dzieciństwa. W terapii poznawczo-behawioralnej też jest miejsce na te rzeczy, ale nie są one najważniejsze.

 

Podstawową techniką używaną w terapii poznawczo-behawioralnej jest dialog sokratejski. Polega on na tym, że terapeuta zadaje pacjentowi pytania w taki sposób, żeby naprowadzić na znalezienie własnego sposobu rozumienia różnych sytuacji.Kolejną techniką jest skalowanie, czyli określanie przekonań czy emocji w subiektywnej skali, np. 1-100. Dzięki temu pacjent może sam zauważyć, kiedy poziom nasilenia emocji się zmienia z czasem.Różnego rodzaju dzienniczki mogą służyć dokumentowaniu myśli, emocji i zachowań, jakie pojawiają się w czasie pomiędzy sesjami. Pomagają one w lepszym zrozumieniu, jakie sytuacje wywołują najbardziej problematyczne objawy, a w jakich sytuacjach objawy naturalnie się nie pojawiają.

Inną standardową techniką jest ekspozycja, czyli oswajanie sytuacji wywołujących lęk poprzez zaplanowane i kontrolowane wystawianie się na nie w bezpiecznych warunkach. Paradoksalnie jednym z najskuteczniejszych sposobów pracy z lękiem jest systematyczne wywoływanie i oswajanie go, w połączeniu z nauką nowych umiejętności pomagających go znieść.

Istnieje wiele różnych rodzajów psychoterapii poznawczo-behawioralnej, np. terapia schematów, analiza behawioralna, EMDR (desensytyzacja i ponowne przetwarzanie ruchami gałek ocznych), terapia uważności czy terapia dialektyczno-behawioralna. Każdy z nich wykorzystuje trochę inne techniki.

Terapia poznawczo-behawioralna jest najskuteczniejsza w leczeniu zaburzeń nastroju (np. depresji) i lękowych (np. fobii, zespołu stresu pourazowego). W leczeniu innych zaburzeń (np. osobowości czy uzależnień) również może być bardzo skuteczna, ale ponieważ zwykle wymaga więcej czasu, istnieje większe ryzyko przerwania terapii zanim pojawią się efekty. Poszczególne podejścia w nurcie poznawczo-behawioralnym zostały stworzone do leczenia konkretnych zaburzeń, np: terapia uważności – do depresji, EMDR – do zespołu stresu pourazowego (PTSD), terapia dialektyczno-behawioralna – do osobowości borderline, terapia schematów – do różnych zaburzeń osobowości.

Najczęstsze pytania

Czy onanizm u dziecka to coś normalnego?
Tak, onanizm u dzieci jest częścią naturalnego procesu rozwoju seksualnego. To normalne, że dzieci eksplorują swoje ciała i odkrywają przyjemne uczucia. Jest zazwyczaj wyrazem ciekawości i odkrywania swojego ciała. W większości przypadków, onanizm u dzieci jest przejściowy i zanika w miarę jak dziecko rośnie. Jednak niektóre sytuacje wymagają pomocy ze strony specjalisty. Warto wiedzieć, że reakcja rodziców ma wpływ na postrzeganie swojego ciała i seksualności przez dziecko.
Czy onanizm u dzieci może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie?
Onanizm u dzieci zazwyczaj nie ma negatywnego wpływu na ich zdrowie. To naturalny element rozwoju seksualnego i eksploracji ciała. W niektórych przypadkach, nadmierna lub publiczna eksploracja może być oznaką stresu lub innych problemów emocjonalnych, które warto skonsultować z profesjonalistą.
Jak mogę odróżnić zdrowy rozwój seksualny od zachowań, które mogą wymagać uwagi lub interwencji?
Odróżnienie zdrowego rozwoju seksualnego od zachowań wymagających uwagi lub interwencji może być trudne, ale istnieją pewne wytyczne, które mogą pomóc. Zrozumienie, że eksploracja ciała jest normalna, szczególnie u małych dzieci, może pomóc odróżnić zdrowe zachowania od tych, które są nieodpowiednie. Sporadyczne onanizowanie się może być częścią rozwoju seksualnego. Jednakże nadmierna, obsesyjna lub niekontrolowana eksploracja może być sygnałem, że coś wymaga uwagi, dodatkowo jeśli dziecko angażuje się w takie zachowanie publicznie. Jeśli masz obawy, warto skonsultować się z pediatrą, psychologiem lub terapeutą, aby uzyskać fachową opinię i wsparcie.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim