Dla dzieci i młodzieży | Integracja sensoryczna

Terapia SI

Integracja sensoryczna to kompleksowy proces, w którym mózg skutecznie integruje i interpretuje różnorodne bodźce sensoryczne pochodzące z naszego otoczenia i ciała. 

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Terapia Integracji sensorycznej - klucz do rozwoju i lepszego zrozumienia świata przez dziecko

Dzięki temu jesteśmy w stanie adekwatnie reagować na wyzwania zmysłowe, takie jak dźwięki, zapachy, dotyk czy ruchy. Terapia integracji sensorycznej (SI) ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.

Na czym polega?

Terapia integracji sensorycznej polega na indywidualnej pracy terapeuty integracji sensorycznej z dzieckiem. Poprzez specjalnie opracowane ćwiczenia i aktywności, terapeuta integruje bodźce sensoryczne, wspierając rozwój zdolności poznawczych, motorycznych i społecznych. Każde zajęcia są zaplanowane i indywidualnie dopasowane do każdego dziecka.

Dostarczają odpowiednich stymulacji: przedsionkowej, proprioceptywnej, dotykowej. Stopień trudności wykonywanych ćwiczeń wzrasta. Terapia opiera się na ukierunkowanej zabawie. Podczas specjalnie dobranych zabaw ruchowych dziecko w sposób naturalny będzie wyrównywało deficyty w obrębie poszczególnych narządów zmysłów. Postęp najpierw ujawni się w sferze sprawności fizycznej dziecka, następnie w jego funkcjonowaniu emocjonalnym, poprawie ulegną funkcje wzrokowe, słuchowe i mowa czynna. Dzięki temu terapia może znacząco poprawić jakość życia pacjentów, zwiększyć ich samodzielność i funkcjonowanie na co dzień. 

Cennik usług

Terapia cykliczna płatna z góry za miesiąc / 45 min
160 zł
Terapia jednorazowo / 45 min
180 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • poprawisz jakość życia dziecka
 • dziecko zrównoważy odbiór wrażeń sensorycznych
 • poprawi się jego koordynacja, równowaga, precyzja ruchów, zdolność manualna
 • dziecko uzyska większą kontrolę nad swoimi emocjami i zwiększy poziom koncentracji
 • odzyska wiarę w siebie oraz swoje możliwości
 • rozwiniesz potencjał dziecka

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • wybierz wygodny strój, który nie będzie krępował ruchów dziecka

Najczęstsze pytania

Jak długo trwa terapia integracji sensorycznej?
Czas trwania terapii integracji sensorycznej może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak indywidualne potrzeby dziecka, stopień trudności, cel terapii oraz postępy osiągnięte w trakcie procesu. Ogólnie rzecz biorąc, terapia integracji sensorycznej może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Często terapia składa się z regularnych sesji, które odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Każda sesja trwa zazwyczaj do 45.
Jakie są najczęstsze objawy zaburzeń integracji sensorycznej?
Zaburzeń integracji sensorycznej najczęściej objawiają się nadmierną lub obniżoną wrażliwościa dziecka na bodźce sensoryczne, takie jak dotyk, dźwięk, światło, zapachy czy smaki. Dziecko może mieć trudności z utrzymaniem równowagi, koordynacją ruchową, rzucaniem i łapaniem przedmiotów oraz wykonywaniem precyzyjnych ruchów. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą wpływać na zdolność dziecka do koncentracji i skupienia uwagi na zadaniach. Dziecko może być nadmiernie rozproszone lub hiperaktywne, może unikać hałaśliwych miejsc lub starać się uniknąć kontaktu z określonymi teksturami. Z drugiej strony, może wykazywać brak reakcji na ból lub niezwykłe bodźce.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim