Dla dzieci i młodzieży | Integracja sensoryczna

Rediagnoza SI

Rediagnoza integracji sensorycznej u dziecka polega na ponownym przeprowadzeniu oceny i badania, które miało na celu zidentyfikowanie ewentualnych zaburzeń w przetwarzaniu bodźców sensorycznych. Jest to ważne, ponieważ po pewnym czasie zmiany mogą zachodzić w reakcjach i potrzebach sensorycznych dziecka. Celem rediagnozy jest aktualizacja wiedzy na temat potrzeb sensorycznych dziecka oraz dostosowanie terapii, strategii i otoczenia do obecnych potrzeb.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Rediagnoza - ewaluacja - zrozumienie - rozwój!

Na czym polega?

Rediagnoza integracji sensorycznej polega na powtórzeniu kompleksowych badań dziecka oraz na jego obserwacji w spontanicznych aktywnościach i sytuacjach zadaniowych. Cała proces to 2 spotkania. Rodzice wypełniają stosowne kwestionariusze.

 

Następnie terapeuta wykonuje próby kliniczne z dzieckiem i przechodzi do standaryzowanych testów, które pozwalają na dość dokładne porównanie umiejętności dziecka w stosunku do jego grupy wiekowej. Rediagnoza opracowywana jest przez terapeutę, a następnie przedstawiona i omówiona z rodzicami na spotkaniu. Rodzice otrzymują ją na piśmie. Zawiera ona plan terapeutyczny, zalecenia dla dziecka, dla rodziców oraz opiekunów przedszkolnych/szkolnych.

Cennik usług

Rediagnoza ( 2 spotkania po 45 min)
600 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Dlaczego warto?

 • otrzymasz zaktualizowany plan terapeutyczny
 • dowiesz się, co dziecko usprawniło, a co może wymagać jeszcze pracy
 • otrzymasz nowe zalecenia dla opiekunów przedszkolnych i nauczycieli
 • dzięki rediagnozie będziesz mogła/mógł lepiej wspierać rozwój dziecka i zwiększać jego komfort i jakość życia

Nasi specjaliści

Jak przygotować się do wizyty?

 • zadbaj o dobrostan dziecka: powinno być wyspane, najedzone, w dobrej formie
 • wybierz wygodny strój, który nie będzie krępował ruchów dziecka

Najczęstsze pytania

Po jakim czasie od pierwszej diagnozy integracji sensorycznej powinnam wykonać rediagnoze u dziecka?
Wykonanie rediagnozy integracji sensorycznej u dziecka może zależeć od wielu czynników, takich jak indywidualne potrzeby dziecka, postępy w terapii, ewentualne zmiany w zachowaniach i reakcjach sensorycznych oraz zalecenia specjalistów. W przypadku, gdy dziecko ma cięższe lub bardziej kompleksowe zaburzenia integracji sensorycznej, rediagnoza może być konieczna, aby monitorować postępy i dostosowywać terapię. Może być wykonana po 8- 12 miesięcy po pierwszej diagnozie lub w miarę zmian w zachowaniu. W innych przypadkach może być potrzebna po 2 latach lub według zaleceń terapeuty.
Jakie są najczęstsze objawy zaburzeń integracji sensorycznej?
Zaburzeń integracji sensorycznej najczęściej objawiają się nadmierną lub obniżoną wrażliwościa dziecka na bodźce sensoryczne, takie jak dotyk, dźwięk, światło, zapachy czy smaki. Dziecko może mieć trudności z utrzymaniem równowagi, koordynacją ruchową, rzucaniem i łapaniem przedmiotów oraz wykonywaniem precyzyjnych ruchów. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą wpływać na zdolność dziecka do koncentracji i skupienia uwagi na zadaniach. Dziecko może być nadmiernie rozproszone lub hiperaktywne, może unikać hałaśliwych miejsc lub starać się uniknąć kontaktu z określonymi teksturami. Z drugiej strony, może wykazywać brak reakcji na ból lub niezwykłe bodźce.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim