Dla dzieci i młodzieży | Psycholog

Spektrum autyzmu

Spektrum autyzmu u dzieci to zróżnicowany zakres zaburzeń neurorozwojowych, które wpływają na zdolność dziecka do funkcjonowania w codziennym życiu. Terapia dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu to spersonalizowane podejście, które pomaga rozwijać umiejętności społeczne i komunikacyjne. Celem terapii jest pomoc w osiąganiu większej niezależności, umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym i poprawie jakości życia dziecka w spektrum autyzmu.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Wspieramy dzieci w spektrum autyzmu, aby osiągały większą niezależność i poprawiły jakości życia

Na czym polega?

Terapia dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu koncentruje się na rozwijaniu kluczowych umiejętności społecznych, komunikacyjnych i adaptacyjnych. Wykorzystuje różnorodne metody i techniki, takie jak elementy terapii poznawczo-behawioralnej, Stosowana Analiza Zachowania, psychoedukacja, terapia zajęciowa, komunikacyjna oraz trening umiejętności społecznych (TUS).

W trakcie terapii pracuje się nad nawiązywaniem relacji, redukowaniem problematycznych zachowań, rozwijaniem umiejętności porozumiewania się i radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami, a także nad wzmacnianiem mocnych stron dziecka. Psycholodzy tworzą spersonalizowane plany terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, aby wspierać jego rozwój, zdolność do samodzielnego funkcjonowania i poprawę jakości życia.

Cennik usług

Pierwsza wizyta
220 zł
Kolejne wizyty
200 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Jak przygotować się do wizyty?

 • pierwsza wizyta to wywiad z opiekunem, a druga wizyta to spotkanie z dzieckiem w towarzystwie opiekuna lub nie (w zależności od możliwości dziecka i zgody rodzica)
 • przygotuj ważne informacje medyczne dotyczące zdrowia i historii zdrowotnej dziecka
 • przygotuj wygodny strój
 • porozmawiaj z dzieckiem o spotkaniu, wyjaśnij, dlaczego się tam udajecie i czego można się spodziewać
 • weź ulubione zabawki lub przedmioty dziecka, które pomogą mu poczuć się bardziej komfortowo w nowym miejscu
 • zaplanuj dostateczny czas przed i po wizycie, aby uniknąć pośpiechu

Nasi specjaliści

Dlaczego warto?

 • dziecko nauczy się rozpoznawania swoich emocji i emocji innych osób oraz rozwijania umiejętności komunikacyjnych
 • poprawi jakość życia poprzez ograniczenie niepożądanych zachowań
 • dowie się więcej o sobie, o swoich umiejętnościach, mocnych stronach i sposobach radzenia sobie z trudnościami
 • poprawi komunikację
 • usprawni zdolności adaptacyjne
 • usamodzielni się
 • otworzy drogę do rozwoju i pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym
 • nauczy się rozpoznawać swoje mocne strony, umiejętności
 • wzmocni poczucie własnej wartości
 • rodzic/opiekun dostanie wsparcie i jasne wskazówki jak wspomagać swoje dziecko w rozwoju - w domu i w placówce edukacyjnej

Metody pracy

Psychoedukacja

Umacniająca terapia z pacjentem

Czytaj więcej

Psychoedukacja jest umacniającym (empowering) treningiem pacjenta, którego celem jest promowanie świadomości i postawy proaktywnej, dostarczanie narzędzi do obchodzenia się, radzenia sobie i życia z przewlekłą chorobą (tj. zwiększania współpracy w leczeniu, rozpoznawania wczesnych oznak nawrotów, kształtowania stylu życia, radzenia sobie z kryzysami, poprawie komunikacji) i zmiana zachowań oraz nastawień związanych z chorobą. Psychoedukacja zamienia winę na odpowiedzialność, bezradność na proaktywną troskę, a zaprzeczanie na świadomość. Psychoedukacja to nie tylko metoda/technika, lecz i postawa psychologa nastawiona na wzmocnienie pacjenta i uczynienie go współodpowiedzialnym za własne leczenie. Głównym celem jest stworzenie ambitniejszego programu leczenia uwzględniającego: zwiększoną świadomość choroby i wpływu na jej przebieg oraz pomoc pacjentowi w adaptacji do niej. 

Celem oddziaływań psychoedukacyjnych jest edukacja uczestników w zakresie znaczących wyzwań w codziennym życiu, pomaganie pacjentom w rozwinięciu wsparcia społecznego i zasobów, które pozwolą na poradzenie sobie z tymi wyzwaniami, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z tymi wyzwaniami, rozwijanie wsparcia emocjonalnego, redukowanie stygmatyzacji, zmiana nastawień i przekonań uczestników, identyfikacja i eksploracja uczuć związanych z problemem, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności interwencji kryzysowej. Psychoedukacja stanowi podstawową interwencję terapeutyczną w nowoczesnym leczeniu wszystkich zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych najcięższych, przebiegających przewlekle, często nawracających (np. depresja, schizofrenia, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zaburzenia lękowe, a ostatnio także – anoreksja i inne zaburzenia odżywiania).

Stosowana analiza zachowania

Zwana jest również terapią behawioralną jest metodą pracy i dziedziną naukową

Czytaj więcej

Stosowana analiza zachowania zwana jest również terapią behawioralną jest metodą pracy i dziedziną naukową, której przedmiotem zainteresowania jest zachowanie i wpływające na nie zmienne środowiskowe. Stosowana analiza zachowania jest jej wyspecjalizowanym działem, który zajmuje się praktycznym wykorzystaniem praw rządzących zachowaniem człowieka. Jej głównym celem jest modyfikowanie zachowań istotnych dla funkcjonowania społecznego. Wykorzystuje ona przy tym wiedzę o podstawowych procesach uczenia się człowieka. Terapia sprawdza się nie tylko w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Z powodzeniem stosuje się ją w różnego rodzaju zaburzeniach rozwojowych, emocjonalnych i społecznych, w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w pracy z dziećmi w szeroko pojętej normie intelektualnej i rozwojowej. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że terapia behawioralna buduje system pożądanych umiejętności poprzez wzmocnienia, z kolei zachowania niepożądane są stopniowo wygaszane. =

Najistotniejsze jest przy tym wykształcenie jak najszerszego repertuaru nowych umiejętności. Warto przy okazji od razu rozwiać ewentualne wątpliwości — dziecko w żaden sposób nie jest karane przez terapeutę za przejawy zachowań niepożądanych! Terapia behawioralna w rękach terapeuty jest zawsze modyfikowana pod kątem uczestnika. Jest to konieczny warunek jej powodzenia. Program terapeutyczny powinien zakładać cele zindywidualizowane i najistotniejsze dla danej osoby. Musi uwzględniać posiadane przez nią umiejętności, określać te, które należy wzmacniać i te, które należy wyciszyć. Bardzo istotne jest przy tym uwzględnienie takich obszarów, jak koncentracja uwagi, naśladownictwo, komunikowanie się, umiejętność zabawy oraz szeroko rozumianych umiejętności społecznych. Konieczne jest również opracowanie odpowiedniego systemu motywacji.

Terapia poznawczo-behawioralna

Celem terapii jest analiza zachowań, mysli i emocji i nakierowanie ich na poprawę

Czytaj więcej

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA to metoda pracy nad problemami polegająca na rozmowie, edukacji i wykonywaniu różnego rodzaju ćwiczeń. Założeniem psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest to, że u źródła trudności wielu pacjentów leżą ich własne przekonania i sposoby zachowywania się, które się wzajemnie podtrzymują i utrudniają poprawę. Nieadekwatne myśli w trudnych sytuacjach wywołują przykre emocje, które mobilizują do nieskutecznego działania, co z kolei wzmacnia poczucie bezradności. Celem terapii jest analiza tych myśli, emocji i zachowań, by następnie zastosować odpowiednie techniki pracy prowadzące do przerwania tego błędnego koła.

Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na współpracy pomiędzy terapeutą a pacjentem. To znaczy, że terapeuta nie tylko słucha, co pacjent ma do powiedzenia, ale aktywnie i często dyrektywnie angażuje się w proces terapii. Terapeuta ukierunkowywuje i pomaga uporządkować to, o czym mówi pacjent. Terapia poznawczo-behawioralna jest zorientowana na cel i rozwiązywanie problemów. Sesje terapeutyczne polegają głównie na rozmowie, ale ważne jest też wykonywanie przez pacjenta wcześniej ustalonych ćwiczeń pomiędzy sesjami. Terapeuta nie narzuca swoich interpretacji trudności pacjenta, tylko dzieli się swoimi obserwacjami i sprawdza czy zgadzają się z tym, co pacjent odczuwa i myśli. Terapia poznawczo-behawioralna jest dość mocno ustrukturalizowana i ograniczona w czasie. Dzięki temu zazwyczaj trwa krócej niż terapia w innych nurtach. Inne podejścia terapeutyczne mogą kłaść większy nacisk np. na relację między pacjentem a terapeutą, system rodzinny w którym funkcjonuje albo ważne doświadczenia z dzieciństwa. W terapii poznawczo-behawioralnej też jest miejsce na te rzeczy, ale nie są one najważniejsze.

 

Podstawową techniką używaną w terapii poznawczo-behawioralnej jest dialog sokratejski. Polega on na tym, że terapeuta zadaje pacjentowi pytania w taki sposób, żeby naprowadzić na znalezienie własnego sposobu rozumienia różnych sytuacji.Kolejną techniką jest skalowanie, czyli określanie przekonań czy emocji w subiektywnej skali, np. 1-100. Dzięki temu pacjent może sam zauważyć, kiedy poziom nasilenia emocji się zmienia z czasem.Różnego rodzaju dzienniczki mogą służyć dokumentowaniu myśli, emocji i zachowań, jakie pojawiają się w czasie pomiędzy sesjami. Pomagają one w lepszym zrozumieniu, jakie sytuacje wywołują najbardziej problematyczne objawy, a w jakich sytuacjach objawy naturalnie się nie pojawiają.

Inną standardową techniką jest ekspozycja, czyli oswajanie sytuacji wywołujących lęk poprzez zaplanowane i kontrolowane wystawianie się na nie w bezpiecznych warunkach. Paradoksalnie jednym z najskuteczniejszych sposobów pracy z lękiem jest systematyczne wywoływanie i oswajanie go, w połączeniu z nauką nowych umiejętności pomagających go znieść.

Istnieje wiele różnych rodzajów psychoterapii poznawczo-behawioralnej, np. terapia schematów, analiza behawioralna, EMDR (desensytyzacja i ponowne przetwarzanie ruchami gałek ocznych), terapia uważności czy terapia dialektyczno-behawioralna. Każdy z nich wykorzystuje trochę inne techniki.

Terapia poznawczo-behawioralna jest najskuteczniejsza w leczeniu zaburzeń nastroju (np. depresji) i lękowych (np. fobii, zespołu stresu pourazowego). W leczeniu innych zaburzeń (np. osobowości czy uzależnień) również może być bardzo skuteczna, ale ponieważ zwykle wymaga więcej czasu, istnieje większe ryzyko przerwania terapii zanim pojawią się efekty. Poszczególne podejścia w nurcie poznawczo-behawioralnym zostały stworzone do leczenia konkretnych zaburzeń, np: terapia uważności – do depresji, EMDR – do zespołu stresu pourazowego (PTSD), terapia dialektyczno-behawioralna – do osobowości borderline, terapia schematów – do różnych zaburzeń osobowości.

Najczęstsze pytania

Czy współpraca rodzica w terapii dziecka z autyzmem jest istotna?
Tak, współpraca rodzica w terapii dziecka z autyzmem jest niezwykle istotna i ma ogromny wpływ na efektywność całego procesu terapeutycznego. Zaangażowanie i aktywna współpraca rodziców są kluczowe dla osiągnięcia najlepszych wyników w terapii dziecka i na rzecz poprawy jego funkcjonowania.
Jakie konkretne umiejętności lub zachowania może poprawić i rozwinąć terapia dziecka w spektrum autyzmu?
Terapia może pomóc dziecku w usprawnieniu komunikacji, w lepszym rozumieniu innych ludzi i wyrażaniu swoich myśli i uczuć. Terapeuta wskaże, jak dziecko może lepiej wyrażać swoje uczucia, jak je rozpoznawać i jak sobie radzić z trudnymi emocjami. Dzięki terapii dziecko może lepiej zrozumieć, co się dzieje wokół niego, np. dlaczego coś się zmienia czy dlaczego inni ludzie robią różne rzeczy. Terapeuta może pomóc dziecku w zmniejszeniu niepożądanych zachowań, jak wybuchy złości, co sprawia, że dziecko czuje się lepiej. Dodatkowo otrzyma wsparcie i dowie się jak nawiązywać relacje z innymi i jak wykorzystywać do tego swoje zainteresowania i mocne strony.
Jak długo trwa terapia dziecka w spektrum autyzmu i czy istnieje możliwość przerwania terapii w razie potrzeby?
Czas trwania terapii dziecka w spektrum autyzmu może być różny i zależny od indywidualnych potrzeb i postępów dziecka. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, ile dokładnie potrwa terapia, ponieważ każde dziecko ma swoje unikalne tempo rozwoju. Niektóre dzieci mogą wymagać terapii przez kilka miesięcy, a inne przez kilka lat.Ważne jest, aby terapia była elastyczna i dostosowana do potrzeb dziecka. Jeśli istnieje potrzeba przerwania terapii, np. ze względu na zmianę okoliczności rodziny lub inne czynniki, to zazwyczaj istnieje możliwość przerwania terapii. Terapeuta będzie współpracował z rodzicami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla dziecka. W niektórych przypadkach, przerwa może być korzystna, ale ważne jest również, aby regularnie monitorować postępy dziecka i być otwartym na wznowienie terapii, jeśli będzie to wskazane. Ostatecznie, celem terapii jest zapewnienie jak najlepszych wyników dla dziecka i jego dalszego rozwoju.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim