Oferta dla dorosłych

Psycholog

Otaczamy opieką i udzielamy wsparcia psychologicznego w zakresie radzenia sobie z codziennymi problemami. Terapia z psychologiem może pomóc w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych, takich jak lęki, depresja, stres, a także pomagać w zrozumieniu i radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, jak wychowywanie dzieci, zmiany życiowe, rozwód, utrata bliskiej osoby czy traumy.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Wspieramy opieką psychologiczną, dla lepszego funkcjonowania i równowagi w życiu

Kiedy przyjść do psychologa?

Rozważ konsultację z psychologiem, gdy martwi twoje samopoczucie i zachowanie. Jeśli dostrzegasz zmiany nastrojów, trudności w kontrolowaniu emocji, niską samoocenę, problemy w pracy i w koncentracji, trudności w nawiązywaniu relacji społecznych. Gdy chorujesz przewlekle, jesteś w spektrum autyzmu, masz ADHD. Jeśli wykazujesz nadmierne lęki, albo przeżywasz duże zmiany życiowe, takie jak rozwód, utrata bliskiej osoby, to warto skonsultować się z psychologiem, który pomoże zrozumieć i zająć się ewentualnymi trudnościami.

Nasze usługi

Cennik usług

Konsultacja psychologiczna
220 zł
Terapia psychologiczna - kolejna wizyta
200 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Nasi specjaliści

Najczęstsze pytania

Kiedy mogę się zwrócić o pomoc do psychologa?
Możesz się zwrócić o pomoc do psychologa jeśli doświadczasz intensywnych lęków, zmian nastrojów, masz niską samoocenę, odczuwasz smutek czy nadmierne napięcie emocjonalne, które wpływa na codzienne funkcjonowanie. Jeśli masz agresywne, impulsywne lub trudne zachowania, które utrudniają ci funkcjonowanie w społeczeństwie. Masz trudności w pracy, zmniejszającą się motywację, kryzys, załamanie nerwowe. Warto zgłosić się do terapeuty jeśli doświadczyłeś/aś traumy, straty, śmierci, przemocy lub innych trudnych wydarzeń życiowych. Doświadczasz zaburzeń jedzenia, kompulsywnie się objadasz albo głodzisz. Warto też przyjść po wsparcie do psychologa jeżeli potrzebujesz usprawnić swoją komunikację z otoczeniem, w celu nauki wyrażania emocji, czy jeśli odczuwasz potrzebę rozwoju osobistego.
W czym konkretnie może pomóc mi psycholog?
Psycholog może pomóc osobie dorosłej w różnych obszarach życia, zarówno w kontekście zdrowia psychicznego, jak i rozwoju osobistego. Może pomóc ci w radzeniu sobie ze stresem, lękiem i trudnościami emocjonalnymi, może wspierać cię w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i zdrowych mechanizmów myślowych, w rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich, poprawie komunikacji oraz zrozumieniu, jak budować zdrowe i satysfakcjonujące relacje z innymi. Pomoże uporać ci się z traumą czy innymi trudnymi doświadczeniami. Jeśli masz trudności z kontrolowaniem swoich nawyków, np. w zakresie jedzenia, nałogów czy innych zachowań, psycholog może pomóc w identyfikacji przyczyn oraz w opracowaniu strategii zmiany tych zachowań. Może również wspierać twój rozwoju osobisty, pomagając w identyfikacji celów życiowych, pracy nad motywacją, budowaniu pewności siebie oraz umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami. Pomoże ci również przejść przez ważne momenty w życiu, takie jak zmiana pracy, małżeństwo, rozwód czy emerytura.
Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy

Opinie o centrum

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim