Oferta dla dzieci i młodzieży

Integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna to naturalny proces rozwoju w układzie nerwowym. Polega na tym, że mózg musi odebrać i przetworzyć wszystkie bodźce, które do niego docierają z ciała i z otoczenia. Gdy mózg prawidłowo je przetwarza i dziecko reaguje adekwatnie do siły bodźca, wtedy tego procesu nie zauważamy. Problem pojawia się wtedy gdy procesy te przebiegają nieprawidłowo, mówimy wówczas o zaburzeniach integracji sensorycznej. Wtedy z pomocą przychodzi terapia integracji sensorycznej.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Wspieramy rozwój dziecka i rozwijamy jego talenty oraz potencjał poprzez terapię integracji sensorycznej

Kiedy przyjść z dzieckiem na diagnozę i terapię integracji sensorycznej?

Zaburzenia integracji sensorycznej pojawiają się u dzieci w normie intelektualnej jak i u dzieci z niepełnosprawnościami, z autyzmem oraz zespołem Downa. Zaburzenia dotyczą układów: dotykowego, słuchowego, wzrokowego, smakowego, węchowego, propriocepcji i przedsionkowego. Objawów zaburzeń Integracji Sensorycznej może być bardzo dużo. Zgłoś się do terapeuty integracji sensorycznej jeżeli zaburzenia utrudniają codzienne życie, hamują rozwój dziecka, utrudniają relacje społeczne i funkcjonowanie rodziny. Jeżeli zauważasz u dziecka m.in. problemy z nadwrażliwościa lub niedoczulnością na bodźce dotykowe, słuchowe, węchowe, trudności z koncentracją, dużą ruchliwością, z równowagą, łapaniem, jazdą na rowerze.

Nasze usługi

Cennik usług

Integracja sensoryczna - konsultacja/pierwsza wizyta
220
Integracja sensoryczna - diagnoza (2-3 spotkania po 45 min)
600 zł
Integracja sensoryczna - terapia cykliczna płatna za miesiąc z góry
160 zł
Integracja sensoryczna - terapia, jednorazowa płatność
180 zł
Rediagnoza zaburzeń integracji sensorycznej - ( 2-3 spotkania po 45 min)
600 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Nasi specjaliści

Najczęstsze pytania

Od którego roku życia mogę zrobić diagnozę integracji sensorycznej dziecku?
Obecnie wykonuje się ocenę procesów integracji sensorycznej nawet niemowlętom. Oczywiście musi być to specjalista z doświadczeniem w pracy z maluchami. Coraz częściej również diagnozuje się dzieci poniżej 4 roku życia, ponieważ aktualnie diagnozy opierają się w dużej mierze na obserwacji klinicznej a nie (jak dotychczas) na testach, które są wystandaryzowane od 4 roku życia. Błędem jest więc twierdzenie, że diagnozy wykonuje się jedynie dzieciom w wieku 4- 9 lat. Można diagnozować zarówno dzieci młodsze jak i starsze (a nawet dorosłych).
Jakie są najczęstsze objawy zaburzeń integracji sensorycznej?
Zaburzeń integracji sensorycznej najczęściej objawiają się nadmierną lub obniżoną wrażliwościa dziecka na bodźce sensoryczne, takie jak dotyk, dźwięk, światło, zapachy czy smaki. Dziecko może mieć trudności z utrzymaniem równowagi, koordynacją ruchową, rzucaniem i łapaniem przedmiotów oraz wykonywaniem precyzyjnych ruchów. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą wpływać na zdolność dziecka do koncentracji i skupienia uwagi na zadaniach. Dziecko może być nadmiernie rozproszone lub hiperaktywne, może unikać hałaśliwych miejsc lub starać się uniknąć kontaktu z określonymi teksturami. Z drugiej strony, może wykazywać brak reakcji na ból lub niezwykłe bodźce.
Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy

Opinie o centrum

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim