Dla dzieci i młodzieży | Psycholog

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna dla dzieci i młodzieży to forma terapii i wsparcia, w której specjalista pomaga zmieniać złe nawyki i myślenie poprzez praktyczne wskazówki. Terapia dąży do poprawy jakości życia, poprzez dostarczanie konkretnych strategii, które pomagają w radzeniu sobie z wyzwaniami, z problemami w codziennym życiu, poprzez przekazywanie im konkretnych sposobów radzenia sobie i osiągania celów.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Terapia dąży do poprawy jakości życia, poprzez dostarczanie konkretnych strategii w radzeniu sobie z codziennymi problemami

Na czym polega?

Terapia behawioralna dzieci i młodzieży to proces, podczas którego specjalista pomaga dziecku lub młodemu człowiekowi zrozumieć i zmienić niepożądane zachowania oraz nawyki, które mogą wpływać na jego codzienne funkcjonowanie i samopoczucie emocjonalne. Na początku terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicem lub opiekunem.

Następnie dziecko samodzielnie lub z rodzicami uczestniczy w sesjach terapeutycznych, podczas których uczy się nowych umiejętności, rozmawia o swoich uczuciach i wyzwaniach oraz poznaje sposoby zarządzania stresem, rozpoznawania i kontrolowania emocji, rozwiązywania konfliktów i innych praktycznych strategii. Dziecko może otrzymać zadania do wykonania w domu, np. zadania obserwacyjne, ćwiczenia relaksacyjne czy zapisywanie myśli.

Cennik usług

Pierwsza wizyta
250 zł
Kolejne wizyty
220 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Jak przygotować się do wizyty?

 • przygotuj ważne informacje medyczne dotyczące zdrowia i historii zdrowotnej dziecka
 • porozmawiaj z dzieckiem o spotkaniu, wyjaśnij, dlaczego się tam udajecie i czego można się spodziewać
 • zaplanuj dostateczny czas przed i po wizycie, aby uniknąć pośpiechu

Nasi specjaliści

Dlaczego warto?

 • dziecko pozna narzędzia, które pomogą mu radzić sobie z trudnościami
 • nauczy się rozpoznawać i rozumieć swoje emocje
 • rozwinie umiejętności komunikacji, zarówno w relacjach rodzinnych, jak i z rówieśnikami
 • nauczy się jak sobie radzić z lękiem, frustracją czy złością
 • dowie się, jak wykorzystywać swoje mocne strony, radzić sobie z wyzwaniami oraz stawiać czoła nowym sytuacjom

Metody pracy

Stosowana analiza zachowania

Zwana jest również terapią behawioralną jest metodą pracy i dziedziną naukową

Czytaj więcej

Stosowana analiza zachowania zwana jest również terapią behawioralną jest metodą pracy i dziedziną naukową, której przedmiotem zainteresowania jest zachowanie i wpływające na nie zmienne środowiskowe. Stosowana analiza zachowania jest jej wyspecjalizowanym działem, który zajmuje się praktycznym wykorzystaniem praw rządzących zachowaniem człowieka. Jej głównym celem jest modyfikowanie zachowań istotnych dla funkcjonowania społecznego. Wykorzystuje ona przy tym wiedzę o podstawowych procesach uczenia się człowieka. Terapia sprawdza się nie tylko w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Z powodzeniem stosuje się ją w różnego rodzaju zaburzeniach rozwojowych, emocjonalnych i społecznych, w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w pracy z dziećmi w szeroko pojętej normie intelektualnej i rozwojowej. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że terapia behawioralna buduje system pożądanych umiejętności poprzez wzmocnienia, z kolei zachowania niepożądane są stopniowo wygaszane. =

Najistotniejsze jest przy tym wykształcenie jak najszerszego repertuaru nowych umiejętności. Warto przy okazji od razu rozwiać ewentualne wątpliwości — dziecko w żaden sposób nie jest karane przez terapeutę za przejawy zachowań niepożądanych! Terapia behawioralna w rękach terapeuty jest zawsze modyfikowana pod kątem uczestnika. Jest to konieczny warunek jej powodzenia. Program terapeutyczny powinien zakładać cele zindywidualizowane i najistotniejsze dla danej osoby. Musi uwzględniać posiadane przez nią umiejętności, określać te, które należy wzmacniać i te, które należy wyciszyć. Bardzo istotne jest przy tym uwzględnienie takich obszarów, jak koncentracja uwagi, naśladownictwo, komunikowanie się, umiejętność zabawy oraz szeroko rozumianych umiejętności społecznych. Konieczne jest również opracowanie odpowiedniego systemu motywacji.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim