Dla dzieci i młodzieży | Logopedia

Neuroflow

Neuroflow czyli diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego. Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie. Dlatego warto wykonać diagnozę NEUROFLOW, która jest baterią testów słuchowych pozwalających wykryć zaburzenia przetwarzania słuchowego u dziecka.

Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy Ikona gwiazdy
Średnia ocena
4,95

Neuroflow pozwala wykryć zaburzenia przetwarzania słuchowego u dziecka

Na czym polega?

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów. Przed podjęciem diagnozy konieczna jest ocena czułości słuchu dziecka, która odbywa się podczas badania audiometrii tonalnej i pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu.

Na pierwszym spotkaniu diagnozy logopeda przeprowadza szczegółowy wywiad, w którym zbiera informacje o rozwoju dziecka (od okresu prenatalnego poprzez, okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka) oraz uzupełnia kwestionariusz zawierający pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji.

Następnie przechodzi do badania wyższych funkcji słuchowych baterią testów słuchowych Neuroflow, które dostosowane są do wieku dziecka. Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego, drukowany jest raport z badania i omawia się go z rodzicami. Po tak przeprowadzonej diagnozie, rodzic może wspólnie z terapeutą zdecydować o rozpoczęciu treningu Neuroflow, który rodzic wykupuje sam na stronie Neuroflow i treningi przeprowadza z dzieckiem w domu. Po każdym etapie treningu/terapii zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

Cennik usług

Neuroflow - diagnoza - 1h 30 min - przed diagnozą wymagane jest badanie słuchu
450 zł
Neuroflow - kolejne diagnozy
350 zł
Zasady rezerwacji wizyt

REGULAMIN

Zostaliśmy poinformowani i przyjmujemy do wiadomości, że:

 1. Centrum Terapii Agnieszki Świątek może odstąpić od umowy o realizacji zajęć indywidualnych w sytuacji: a) Co najmniej dwukrotnego niestawienia się przez dziecko na wyznaczone terminy zajęć bez uprzedniego powiadomienia przez rodzica o nieobecności b) nierealizowania zaleceń terapeuty c) niestosowania się co do innych ustaleń z terapeutą w szczególności dotyczących informowania terapeuty o zmianach stanu funkcjonowania dziecka, zmianach w grafiku zajęć dziecka itp. d) niewnoszenia terminowych opłat za uczestnictwo dziecka w indywidualnych zajęciach.
 2. Zajęcia indywidualne mają charakter wspomagający rozwój dziecka.
 3. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani udzielić terapeucie wszelkich niezbędnych informacji na temat zdrowia, rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej dziecka.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia terapii chorego dziecka ze względu na zagrożenie dla zdrowia własnego i pozostałych pacjentów.
 6. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 7. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 8. W przypadku spóźnienia się dziecka na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
 9. Odpłatność za zajęcia cykliczne uiszcza się z góry za cały miesiąc w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w/g cennika zajęć gotówką, kartą w recepcji lub na konto: 72 1090 1883 0000 0001 1397 2430 Pro-Gym Agnieszka Świątek . W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka ora za jaki okres opłata jest wnoszona. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Gabinet ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 10. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne przesunięcie zajęć.
 11. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 12. W Centrum Terapii Agnieszki Świątek w pomieszczeniach, których odbywają się zajęcia terapeutyczne, na korytarzach, schodach są zainstalowane kamery, jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników terapii i pracowników, osób współpracujących z Centrum. Obszary objęte monitoringiem są oznakowane w sposób niebudzący wątpliwości. Urządzenia rejestrują jedynie obraz, z wyłączeniem rejestracji dźwięku.

Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

 1. rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż do godz. 18.00 dnia poprzedzającego terapie, telefonicznie , najlepiej jednak przez sms na nr: 733 383 883. Opłata za zajęcia odwołane w dniu terapii nie podlega zwrotowi
 2. częste odwoływanie cyklicznie zaplanowanych wizyt skutkuje utratą stałego terminu zajęć terapeutycznych
 3. przypadki zdarzeń losowych uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Agnieszki Świątek zapewnia:

 • Niezbędne pomoce edukacyjne do prowadzenia zajęć indywidualnych na terenie tutejszego Gabinetu.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na temat przebiegu zajęć (jeśli jest to wskazane w obecności dziecka).
 • Przekazanie zaleceń wraz z instruktażem dla rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem (jeśli jest to spotkanie poza zajęciami indywidualnymi z dzieckiem, wizyta taka jest dodatkowo odpłatna).
 • Na prośbę placówki, pod opieką której znajduje się dziecko i za zgodą rodziców omawianie z nauczycielem / terapeutą aktualnego stanu funkcjonowania dziecka.
 • Na prośbę rodziców pisanie opinii (w zależności od zakresu opinii świadczenie zawsze jest dodatkowo odpłatne).
 • Doraźne konsultacje telefoniczne dotyczące realizacji zaleceń terapeutycznych.
 • Badania diagnostyczne dziecka ( diagnoza SI, diagnoza logopedyczna) są wykonywane poza zajęciami i są dodatkowo odpłatne.

 

Jak przygotować się do wizyty?

 • przed pierwszą diagnozą należy wykonać badanie słuchu i przynieść na spotkanie
 • przynieś książeczkę zdrowia dziecka, oraz pełną dokumentację medyczną
 • zadbaj o to, aby dziecko było wypoczęte i po posiłu

Nasi specjaliści

Dlaczego warto?

 • dowiesz się, z czego wynikają trudności twojego dziecka ze słyszeniem i rozumieniem
 • zdiagnozujesz w jakich obszarach dziecko ma problemy
 • otrzymasz szytą na miarę diagnozę i plan terapii
 • otrzymasz dostęp do platformy, w której będziesz mógł wykupić treningi Neuroflow

Najczęstsze pytania

Czy diagnoza jest wiarygodna i szczegółowa?
Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow jest bardzo szczegółowa i składa się z kilku etapów, badanie audiologiczne słuchu, szczegółowy wywiad oraz ocena wyższych funkcji słuchowych dziecka. Testy dostosowane są do wieku dziecka. Po wykonaniu diagnozy rodzic otrzymuje raport oparty na badaniu, który zawiera informacje jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane, co badają poszczególne testy i jakie wyniki uzyskało dziecko.Na raporcie znajdzie się także odręcznie wpisana przez diagnozującego analiza wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz innych terapeutów dziecka informacje.
Jak rozpoznać, czy moje dziecko może mieć zaburzenia przetwarzania słuchowego?
Zaburzenia przetwarzania słuchowego (Auditory Processing Disorder - APD) mogą się różnić w zależności od osoby. Oto kilka znaków, które mogą sugerować obecność APD:dziecko może mieć problemy z rozumieniem mowy w głośnym otoczeniu, może prosić o powtórzenie informacji lub instrukcji, chociaż słyszy je wyraźnie, mogą występować trudności w słuchaniu i rozumieniu rozmów telefonicznych, dziecko szybko się męczy podczas słuchania, dziecko może mieć trudności z zapamiętaniem i wykonaniem instrukcji, zwłaszcza gdy są one dłuższe lub bardziej skomplikowane. Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą wpływać na umiejętność nauki czytania i pisania. Dziecko może mieć trudności w określeniu źródła dźwięku lub w określeniu, skąd dźwięk dochodzi.
Czy po diagnozie od razu mogę rozpocząć trening Neuroflow z dzieckiem?
Po diagnozie rodzic może od razu zdecydować się do rozpoczęcia treningu na platformie Neuroflow. Musi wykupić trening wskazany w diagnozie. Do rozpoczęcia terapii słuchowej Neuroflow w domu potrzebny jest podstawowy sprzęt komputerowy: komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki stereofoniczne i dostęp do Internetu.
Czy trening wykonuję z dzieckiem w domu, czy mogę prosić o wsparcie terapeuty?
Aktywny trening słuchowy Neuroflow to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, który pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb dziecka i możliwości rodziców, dlatego umożliwia terapię w domu pacjenta pod kontrolą rodzica. Jeśli dziecko ma trudności w pracy z rodzicem w domu lub nie jest to możliwe czasowo, trening Neuroflow można przeprowadzić w gabinecie terapeutycznym. Dziecko uczestniczy wówczas w zajęciach 2 lub 3 razy w tygodniu.

Umów się na konsultację i sprawdź, jak możemy pomóc Tobie lub Twoim bliskim